Aktuality

Všeobecný zákaz lovu rýb na VN Strážov 3-5780-1-1 od 16.9.2019 až do úplného napustenia VN Hričov. Predpokladaný termín napustenia VN Hričov je 6.11.2019
12.a 19.októbra 2019 je plánovaná brigáda na OLR Turie. Zraz o 7:00 hod. Info: 0904602522 p.Kováč
Všeobecný zákaz lovu rýb sa rozširuje na celý úsek Váhu č.13 3-4620-1-1 od 26.8.2019 až do odvolania.
Potvrdenie nadlimitných hodnôt ortuti vo svalovine boleňa dravého na VN Liptovská Mara.

Výsledky monitoringu poľovnej zveri a rýb preukázali opätovné nadlimitné hodnoty ortuti vo svalovine boleňa dravého z VN Liptovská Mara. Medzi vydanými opatreniami RVPS v Liptovskom Mikuláši je zákaz konzumácie boleňa dravého z tohto rybárskeho revíru ako aj jeho lov výlučne spôsobom „chyť a pusť“.
Dočasné obmedzenie výkonu rybárskeho práva kaprových revíroch MO SRZ Banská Štiavnica.

Na základe výsledkov vyšetrení odobratých vzoriek rýb z Jazera Počúvadlo /MO SRZ Banská Štiavnica/ a potvrdenia nákazy koi herpes virus /KHV/ nariadila Štátna veterinárna a potravinová správa opatrenia na eradikáciu a zabránenie šírenia sa nákazy, medzi ktorými je zákaz lovu rýb v ohnisku nákazy a ochrannej zóne. Zákaz lovu rýb sa vzťahuje na nasledujúce rybárske revíry: Jazerá pri Banskej Štiavnici 3-1380-1-1, Jazerá Rychnavské 3-1390-1-1, Jazero Belianske 3-1410-1-1, Jazero Evička 3-1420-1-1, Jazero Halčianske 3-1430-1-1, Jazero Klinger 3-1440-1-1, Jazero Počúvadlianske 3-1450-1-1, Jazero Winšachtské 3-1460-1-4, Komorovské rybníky 3-1630-1-1, Veľké Kolpašské jazero 3-4820-1-1, VN Banská Belá 3-4900-1-1. Obmedzenie výkonu rybárskeho práva bude trvať do odvolania – na základe informácií od ŠVPS.
Od 12.8.2019 bude vypustená VN Hričov. V súvislosti s revíziou a následnou rekonštrukciou budú na revíroch MsO SRZ Žilina, MsO SRZ Bytča a MsO SRZ Považská Bystrica nasledovné úpravy:

Všeobecný zákaz lovu rýb v dobe od 12.8.2019 do 6.11.2019 na kaprových revíroch:
VN Hričov revír č.3-5090-1-1
Váh č.13 revír č. 3-4620-1-1 v úseku od železničného mosta pri Rajčianke po cestný most Žilina - Budatín
Hričovský kanál č. 2a 3-1031-1-1
Hričovský kanál č. 2b 3-1030-1-1
VN Mikšová 3-5400-1-1
Hričovský kanál č. 1 3-1040-1-1

výbor MsO SRZ Žilina
Krajská prokuratúra Žilina - Pokyny ohľadom vjazdu do okolia VN Orava

Krajská prokuratúra ZA - znenie pokynu
Vjazd do 3. a 4. stupňa ochrany na VN Orava
Mapa zón VN Orava
Hlavný hospodár podľa Zakona o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991Zb. navrhol a výbor MsO SRZ Žilina schválil, že po vyčerpaní a privlastnení limitu 40 ks hospodárskych cenných rýb, druhé povolenie na rybolov pre rok 2019 nie je možné zakúpiť.

Výbor MsO SRZ ŽILINA
Distribúcia Zákona č. 216/2018 Z.z. platného od 1.1.2019 a Vykonávacej vyhlášky č.381/2018 Z.z. platnej od 1.1.2019 sa vydáva pre členov MsO SRZ Žilina bezplatne od 23.1.2019 pri výdaji povolení. Členom MsO SRZ Žilina, ktorým bolo vydané povolenie na rybolov do 22.1.2019 si môžu Zákon č. 216/2018 Z.z. platný od 1.1.2019 a Vykonávaciu vyhlášku č.381/2018 Z.z. platnú od 1.1.2019 vyzdvihnúť u Ing. Juraja Staška / predsedu MsO/, alebo Ladislava Horčičáka /tajomníka MsO/ v úradných hodinách /každý utorok od 16:30 do 18:30/. Pri preberaní zákona a vyhlášky je nutné predložiť povolenie na rybolov platné na rok 2019, vydané do 22.1.2019.

Výbor MsO SRZ Žilina
Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla