Aktuality

Plánované školenie nových členov (20.2 a 27.2.) sa z pandemických dôvodov nekoná. Bližšie info 0905 394 803 p.Šedivý
UPOZORNENIE O ZÁKAZE LOVU RÝB

Z dôvodu zhromaždenia rýb na zimovisku upozorňujeme na zákaz lovu rýb od 06.02.2021 do 15.3.2021 na rybárskom revíri č. 3-4620-1-1 Váh č. 13 pod VN Žilina. Úsek je vyznačený od tabule po teleso hate.
Vyhlásenie podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č.216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Hlavný hospodár podľa Zakona o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991Zb. navrhol a výbor MsO SRZ Žilina schválil, že po vyčerpaní a privlastnení limitu 40 ks hospodárskych cenných rýb, druhé povolenie na rybolov pre rok 2021 nie je možné zakúpiť.

Výbor MsO SRZ ŽILINA
Usmernenie k lovu rýb

Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ, vážení členovia SRZ,
na základe aktuálnej situácie s ochorením COVID -19 si Vám dovoľujeme odporučiť nasledovné k lovu rýb.

Od soboty 24.októbra 2020 do nedele 1. novembra 2020 platí zákaz vychádzania. Jednou z výnimiek zo zákazu vychádzania je aj pobyt v prírode v extraviláne obce v rámci okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc v extraviláne v rámci územia mesta.

Extravilán je vonkajšia časť katastrálneho územia obce, t. j. územie ležiace mimo jej zastavanej a na zástavbu určenej časti (mimo intravilánu).Tvoria najmä ho poľnohospodárske a lesné pozemky, príp. vodné plochy, môže však zahŕňať rozptýlené sídla (umelé roztrúsené osady, samoty, chalupy ap.) alebo hospodárske stavby (napr. stodoly, mlyny a pod.).

Pre okresy na Orave (Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín) a okres Bardejov platia výnimky zo zákazu vychádzania vtedy, ak sa osoba vie preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie Covid-19. V prípade ostatných okresov platia výnimky zo zákazu vychádzania aj bez testu na ochorenie Covid-19.

Z uznesenia vlády, ktorým bol tento zákaz vychádzania vydaný, vyplýva, že pobyt v prírode je dovolený. Uznesenie ďalej nešpecifikuje akým spôsobom má osoba pobyt v prírode tráviť, lov rýb v extraviláne obce v rámci okresu je teda dovolený.

Dovoľujeme si Vám pripomenúť, že počas pobytu v prírode v extraviláne obce platí:
- zákaz zhromažďovania,
- zákaz organizovať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v počte nad 6 osôb,
- povinnosť za určitých podmienok mať prekryté horné dýchacie cesty (Nosenie rúška na verejnosti v exteriéri je povinné. To platí v zastavaných častiach obcí a miest a taktiež mimo nich. Rúško nie je povinné nosiť mimo zastavaných častí obcí a miest, ak je vzdialenosť od cudzích osôb alebo osôb nežijúcich v spoločnej domácnosti viac ako 5 metrov.)

Je však potrebné a nevyhnutné, aby ste dbali na ochranu svojho zdravia a aj na ochranu zdravia loviacich v zmysle nariadených opatrení. Zároveň žiadame vo zvýšenej miere dbať na dodržiavanie § 14 ods. 15 vyhlášky č. 381/2018 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Podľa § 14 ods. 15 Loviaci pri love rýb medzi sebou udržiavajú vzdialenosť najmenej 5 metrov, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti. Pri love prívlačou alebo muškárením loviaci medzi sebou udržiavajú vzdialenosť najmenej 20 metrov, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti.

Preto Vás žiadame, aby ste upozorňovali všetkých loviacich, aby dodržiavali vyhláškou stanovenú vzdialenosť medzi sebou a v záujme ochrany zdravia nezmenšovali túto vzdialenosť ani dohodou.

V súčasnom zložitom období Vám prajeme veľa zdravia, trpezlivosti a pekných chvíľ strávených pri našich revíroch.


PETROV ZDAR !
Oznámenie o  zarybňovaní pstruhom dúhovým na revíroch MsO SRZ Žilina

Ministerstvo ŽP SR neodsúhlasilo v roku 2020 náš návrh zarybňovania Varínky a Rajčianky pstruhom dúhovým. Ako dôvod uviedlo 5-ty stupeň ochrany prírody v povodí Varínky a neprimerané množstvo násady PD na revíroch Rajčianky. Po prerokovaní s pracovníkmi MŽP SR, zoológom Národného parku Malá Fatra a oblastným ichtyológom Rady SRZ sme vypracovali nový návrh zarybnenia pstruhového revíru Varínky a lipňového a pstruhového revíru Rajčianky. Nový zarybňovací plán sme poslali oblastnému ichtyológovi, ktorý ho predloží MŽP SR na schválenie. Výsledok schvaľovacieho procesu bezodkladne zverejníme.
Oznamujeme našim členom, že naše rady v poslednom čase opustili títo funkcionári:

Ján Krajčovič, 10.3.2020 vo veku 73 rokov, zastával funkciu vedúceho rybárskej stráže a hlavného hospodára MsO, bol čestným členom MsO
Jana Melová, 2.5.2020 vo veku nedožitých 49 rokov, zastávala funkciu člen výboru a tajomníčka obvodu č. 2 Hliny
Vojtech Kiss, 7.5.2020 vo veku nedožitých 80 rokov, zastával funkcie predsedu obvodu č.2 Hliny aj tajomníka MsO, bol čestným členom MsO
Krajská prokuratúra Žilina - Pokyny ohľadom vjazdu do okolia VN Orava

Krajská prokuratúra ZA - znenie pokynu
Vjazd do 3. a 4. stupňa ochrany na VN Orava
Mapa zón VN Orava
Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla