Ekológia

 

Znečistenie vodného toku Rajčanka

11.5.2018 o14.50 hod. bolo zistené policajnou hliadkou znečistenie vodného toku Rajčanka nad premostením kamennej ulice a mestskej časti Bánova unikajúcou modrou vodou vytekajúcej z výpuste dažďovej kanalizácie do toku Rajčanka. SIŽP IŽP Žilina vykonalo obhliadku lokality nahláseného MZV. Modro zafarbená voda vytekala z dažďovej výpuste bývalého ZVL. HAZZ vykonal opatrenia na zneškodnenie MZV. Zabránili vytekaniu z výpuste protipovodňovými vrecami. Na danom úseku toku nebol zaznamenaný žiadny úhyn rýb a vodných živočichov.Zachytená znečistená voda bola odčerpaná do sudov HAZZ.Celkové množstvo tejto vypustenej tekutiny nebolo zistene. Bola odobratá vzorka vody a bola vyhotovená fotodokumentácia .Vec je vo vyšetrovaní a o výsledku Vás budeme informovať. Za našu organizáciu sa zúčastnil šetrenia Ing.Juraj Staško –predseda MsO a Jaroslav Niník – člen hospodárskej skupiny MsO Žilina.

 

Protipovodňová úprava Rajčanky

V tomto období prebieha protipovodňová úprava brehov a koryta Rajčanky od sútoku s Váhom po cestný most v Lietavskej Lúčke správcom toku Povodie Váhu š.p. Úprava pozostáva z odstraňovania nežiadúcich drevín a krov brehov toku, znižujúcich prietok pri veľkých vodách. Po dohode so správcom toku a na základe obhliadky budú ponechávané niektoré solitéry, časť koreňov v brehovej línii ako i niektorých častí krov a drevín za účelom opätovného vytvorenia vegetácie. Tiež by malo dôjsť k odstráneniu sedimentov a nánosov zužujúcich prietok v tých častiach koryta, najmä v dolnej časti toku, kde hrozí vybreženie v prípade povodní a tým k ohrozeniu obydlí a majetku občanov. Snahou správcu toku je tiež odstrániť divoké skládky na brehoch Rajčanky.

5.2.2018

 

Správa o činnosti Sekcie ekológie vôd za rok 2017

 

Mimoriadne zhoršenie akosti vôd rybníka Strážov, marec 2017

Koncom mesiaca február a začiatkom mesiaca marec 2017 bolo našimi členmi p. Fuhrichom , Ing. Ďubekom a následne p. Šedivým pozorované znečistenie povrchových vôd rybníka Strážov ropnými látkami, ktorý v tom čase bol pod ľadom. Na základe ich informácie vedúceho sekcie ekológie vôd p. Šimka, bola v dňoch 8. a 9.3.2017 vykonaná obhliadka a šetrenie príčiny mimoriadneho zhoršenia akosti vôd rybníka Strážov za účasti inšpektorov Slovenskej inšpekcie životného prostredia , zástupcu správcu povodia SVP š.p.- OZ Piešťany a za MsO SRZ Žilina p. Šimka. Šetrením sa nepodarilo stanoviť jednoznačne príčinu vzniku tejto udalosti. Na účely likvidácie znečistenia rybníka bola privolaná jednotka OR Hasičského a záchranného zboru v Žiline, ktorá odstránila ropné látky . Úhyn rýb a iných vodných živočíchov nebol zaznamenaný.

Rajčianka 2011

V sobotu 8.10.2011 došlo k mimoriadnemu zhoršeniu vôd na pstruhovom revíre Rajčianka ( 3-3140-4-1) pod čističkou odpadových vôd v Rajci, ktorého účinky – úhyn pstruha potočného, lipňa tymiánového, pstruha dúhového a sprievodných druhov rýb, boli pozorované až v Zbyňove.

Šetrenia sa zúčastnili Slovenská inšpekcia životného prostredia,  Obvodný úrad životného prostredia, Štátna veterinárna a potravinová správa, polícia a zastupcovia MsO SRZ . Osobitne treba poďakovať za aktivitu JUDr.Belanovi, p.Stankovi a p.Stančekovi ako i tajomníkovi našej organizácie p.Horčičákovi.

Ako pôvodca boli určené Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Žilina. Podľa znaleckého posudku vznikla škoda vo výške 11 185 € . K podobným udalostiam došlo opakovane aj v predchádzajúcich rokoch a to 2.7.2003 ( škoda 183 036  Sk ) ,  20.7.2004 ( škoda 137 604 Sk ) a  3.7.2007 ( škoda 379 630 Sk ).  

Ostatné havárie

Rajčianka aj v minulosti patrila k najviac atakovaným vodám z hľadiska znečisťovania a havárii a to od roku 1980 v 49 prípadoch .Za ňou je Váh v 22 prípadoch, i keď v minulosti ešte bez VD Žilina a úprav toku pod ním. V 15 prípadoch  Rosinka ako chovný pstruhový tok. V roku 1982 bolo evidovaných najviac a to 10  havárií,  z toho v 8 prípadoch s úhynom rýb.

V minulosti sa najviac na úhyne a haváriách ( podľa starého zákona o vodách ) podieľalo poľnohospodárstvo najmä silážne šťavy a exkrementy. Taktiež bolo viac ropných havárii, najmä na Rajčianke , v dôsledku úniku z bývalej ZVL v Bytčici a taktiež pri dopravnej nehode cisterny s naftou 17  m3, pod Kľakom, ktorá sa dostala do Rajčianky.

Medzi vtedy najväčšie havárie spojené s úhynom rýb, najmä pstruha potočného a lipňa tymiánového, patrili : - 25.11.1980 Varínka – únik fenoform – forte pri kúpaní oviec na  HD Terchová JRD Krasňany, totálny úhyn rýb ,škoda 79 000,-Sk- 7.4.1981 Rajčianka – únik kalov – Slovenský priemysel kameňa Žilina, úhyn pstruh potočný , lipeň tymiánový , škoda 39 000,-Sk.- 6.8.1999 totálny úhyn všetkých rýb na Kysuci od Kysuckého Nového Mesta až po Váh  a pamätníci pamätajú aj totálny úhyn rýb na Váhu od PCHZ v Žiline až po Považskú Bystricu.

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla