V obci Poluvsie bolo nájdené neresisko Lipňa tymiánového. Neresisko sa nachádza pri pohostinstve Pltník, prvá lávka cez Rajčanku cca 50 metrov nad lávkou kamenné schody až po brod cca 50 metrov pod lávkou. PROSÍME VŠETKÝCH RYBÁROV A RYBÁRKY, ABY V ÚSEKU OZNAČENOM TABUĽAMI NEBRODILI ANI NELOVILI. VOPRED ĎAKUJEME. Chráňme naše pôvodné druhy rýb a podporme prirodzený neres.

Zákaz lovu rýb a brodenia z dôvodu zhromaždenia rýb na neresisku.
(§ 15 ods. 1 písm. c) zákona č.216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov)