Číslo revíru

3 -1830 – 1 – 1

Charakteristika

Čiastkové povodie rieky Kysuca od ústia do Váhu po cestný most v obci Považský Chlmec. Dno kamenité. Hĺbka do 2 m.

Výskyt rýb

kapor rybničný, mrena severná, podustva severná, nosáľ sťahovavý, jalec hlavatý, lipeň tymiánový , pstruh potočný a ďalšie hospodársky menej významné druhy

Povolenia na rybolov

Miestne MsO Žilina pre kaprové vody, Celozväzové pre kaprové vody.

Obdobie rybolovu

Lov rýb je povolený celoročne pri dodržaní individuálnej ochrany rýb podľa vykonávacej vyhlášky.

Obmedzenia

Lovná miera pstruha potočného 27 cm.