Číslo revíru

3 – 4620 – 1 – 1

Charakteristika

Čiastkové povodie rieky Váh od ústia Rajčianky, vrátane ústia po prvý stupeň na Rajčianke nad cestným mostom Žilina Strážov, po tabule umiestnené 50m pod telesom priehradného múru VN Žilina. Dno kamenité až štrkovité. Hĺbka do 5m.

Výskyt rýb

sumec veľký, šťuka severná, zubáč veľkoústy, kapor rybničný, lieň sliznatý, jeseter malý, pleskáč veľký, pstruh potočný, pstruh dúhový, pstruh jazerný, sivoň americký, nosáľ sťahovavý, podustva severná, jalec hlavatý, mrena severná, boleň dravý, hlavátka podunajská a ďalšie hospodársky menej významné druhy

Povolenia na rybolov

Miestne MsO Žilina pre kaprové vody, pre členov MsO Žilina Celozväzové pre kaprové vody.

Obdobie rybolovu

Lov rýb je povolený celoročne pri dodržaní individuálnej ochrany rýb podľa vykonávacej vyhlášky.

Obmedzenia

Lovná miera pstruha potočného je 40cm, pstruha dúhového 30cm , lipňa tymianového 40cm a sivoňa 30cm. Maximálna lovná miera kapra rybničného je 70cm, zubáča veľkoústeho 80cm.