Číslo revíru

3 – 4620 – 2 – 1

Charakteristika

Čiastkové povodie rieky Váh od ústia Rajčanky, vrátane ústia po prvý stupeň na Rajčanke nad cestným mostom Žilina Strážov po priehradné teleso VN Žilina. Hĺbka do 5m. Dno kamenité až štrkovité.

Výskyt rýb

sumec veľký, šťuka severná, zubáč veľkoústy, kapor rybničný, lieň sliznatý, jeseter malý, pleskáč veľký, pstruh potočný, pstruh dúhový, pstruh jazerný, sivoň americký, nosáľ sťahovavý, podustva severná, jalec hlavatý, mrena severná, boleň dravý, hlavátka podunajská a ďalšie hospodársky menej významné druhy

Povolenia na rybolov

Kaprové miestne, kaprové zväzové.

Obdobie rybolovu

Lov rýb je povolený celoročne pri dodržaní individuálnej ochrany rýb podľa vykonávacej vyhlášky.

Obmedzenia

V úseku 100 m od priehradného telesa po prúde vyznačenom tabuľami (tzv. vývarisko) platí celoročný zákaz lovu rýb. Celoročný zákaz lovu rýb platí aj v úseku 50 m pod a nad vtokom biokoridoru VD Žilina (úsek označený tabuľami).

Lovná miera pstruha potočného je 40cm, lipňa tymianového 40cm. Maximálna lovná miera kapra rybničného je 70cm, zubáča veľkoústeho 80cm.