Číslo revíru

3 – 4630 – 1 – 1

Charakteristika

Čiastkové povodie rieky Váh od hranice chránenej rybej oblati VD Žilina – 100 m nad ústím Varínky (na pravom brehu) a od vzdutia na rieke Váh (na ľavom brehu) po železničný most na trati Strečno – Vrútky (prvý železničný most proti prúdu rieky Váh). Dno kamenité až štrkovité. Hĺbka do 3 m.

Výskyt rýb

šťuka severná, zubáč veľkoústy, kapor rybničný, lieň sliznatý, mrena severná, podustva severná, nosáľ sťahovavý, pstruh potočný, pstruh dúhový, lipeň tymianový, jalec hlavatý, pleskáč veľký, boleň dravý, hlavátka podunajská a ďalšie hospodársky menej významné druhy, miesto s výskytom raka riečneho

Povolenia na rybolov

Miestne MsO Žilina pre kaprové vody, pre členov MsO Žilina aj Celozväzové pre kaprové vody.

Obdobie rybolovu

Lov rýb je povolený celoročne pri dodržaní individuálnej ochrany rýb podľa vykonávacej vyhlášky.

Obmedzenia

Lovná miera pstruha potočného je 40cm, pstruha dúhového 30cm , lipňa tymianového 40cm a sivoňa 30cm. Maximálna lovná miera kapra rybničného je 70cm, zubáča veľkoústeho 80cm.