Číslo revíru

3 – 5200 – 1 – 1

Charakteristika

Vodná plocha nádrže na potoku Čierňanka pri meste Rajec smerom po starej ceste na Považskú Bystricu o rozlohe 10 ha. Dno kamenité až bahnité. Hĺbka do 7 m.

Výskyt rýb

šťuka severná,zubáč veľkoústy, kapor rybničný, amur biely, lieň sliznatý, pleskáč veľký, úhor európsky a ďalšie hospodársky menej významné druhy

Povolenia na rybolov

Kaprové miestne.

Obdobie rybolovu

Lov rýb je povolený od 1. júna do 14. marca nasledujúceho roka pri dodržaní individuálnej ochrany rýb podľa vykonávacej vyhlášky.

Obmedzenia

Maximálna lovná miera kapra rybničného je 70cm.