Číslo revíru

3 – 3130 – 5 – 1

Charakteristika

Čiastkové povodie rieky Rajčianka od prvého priečneho stupňa nad cestným mostom Žilina – Strážov po cestný most pod obcou Lietavská Lúčka vrátane úseku Bitarovského potoka po prvý most. Dno kamenité až štrkovité. Hĺbka do 2 m.

Výskyt rýb

mrena severná, pstruh potočný, pstruh dúhový, lipeň tymianový, jalovec hlavatý a ďalšie hospodársky menej významné druhy

Povolenia na rybolov

Miestne MsO Žilina pre lipňové vody.

Obdobie rybolovu

Od 1. júna do 31. decembra, pri dodržaní individuálnej ochrany rýb podľa vykonávacej vyhlášky.

Obmedzenia

V úseku vyznačenom tabuľami nad a pod MVE Bánová je zákaz lovu rýb. Lovná miera pstruha potočného 30 cm, lipňa tymianového 35cm.