Číslo revíru

3 – 3130 – 5 – 1

Charakteristika

Čiastkové povodie rieky Rajčianka od prvého priečneho stupňa nad cestným mostom Žilina – Strážov po cestný most pod obcou Lietavská Lúčka vrátane úseku Bitarovského potoka po prvý most. Dno kamenité až štrkovité. Hĺbka do 2 m.

Výskyt rýb

mrena severná, pstruh potočný, pstruh dúhový, lipeň tymianový, jalovec hlavatý a ďalšie hospodársky menej významné druhy

Povolenia na rybolov

Miestne lipňové, zväzové lipňové.

Obdobie rybolovu

Od 1. júna do 31. decembra, pri dodržaní individuálnej ochrany rýb podľa vykonávacej vyhlášky.

Obmedzenia

V úseku vyznačenom tabuľami nad a pod MVE Bánová je zákaz lovu rýb. Lovná miera pstruha potočného 30 cm, lipňa tymianového 35cm.