Číslo revíru

3 – 4640 – 6 – 1

Charakteristika

Čiastkové povodie rieky Váh od železničného mosta Strečno – Vrútky (prvý žel. most proti prúdu rieky) po ústie potoka Hoskora (Jánošíkov potok).

Výskyt rýb

mrena severná, pstruh potočný, pstruh dúhový, lipeň tymianový, hlavátka podunajská, podustva severná, nosáľ sťahovavý, jalec hlavatý a ďalšie hospodársky menej významné druhy, miesto s výskytom raka riečneho

Povolenia na rybolov

Miestne lipňové, zväzové lipňové.

Obdobie rybolovu

Od 1. júna do 31. decembra, pri dodržaní individuálnej ochrany rýb podľa vykonávacej vyhlášky.

Obmedzenia

Lovná miera pstruha potočného je 40cm, lipňa tymianového 40cm. Úsek rieky od pravostranného prítoku Starohradského potoka v dĺžke cca 500 m v smere toku, je “Chránená rybia oblasť”, v ktorej je zakázaný lov rýb celoročne. Tento úsek je označený tabuľami. Je nutné dodržiavať § 16 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.