Číslo revíru

3 – 0170 – 4 – 1

Charakteristika

Bitarovský potok od ústia do Rajčianky po pramene. Dno kamenité až štrkovité. Hĺbka do 1,5 m.

Výskyt rýb

pstruh potočný, pstruh dúhový, lipeň tymianový a ďalšie hospodársky menej významné druhy

Povolenia na rybolov

Miestne pstruhové.

Obdobie rybolovu

Od 16. apríla do 30. septembra, pri dodržaní individuálnej ochrany rýb podľa vykonávacej vyhlášky.

Obmedzenia

bez obmedzení