Číslo revíru

3 – 1790 – 4 – 1

Charakteristika

Kuneradský  potok od prvého cestného mosta nad ústím do Rajčianky v Rajeckých Tepliciach po pramene. Dno kamenité až štrkovité. Hĺbka do 1,5 m.

Výskyt rýb

pstruh potočný, pstruh dúhový, lipeň tymianový a ďalšie hospodársky menej významné druhy

Povolenia na rybolov

Miestne MsO Žilina pre pstruhové vody.

Obdobie rybolovu

Od 16. apríla do 30. septembra, pri dodržaní individuálnej ochrany rýb podľa vykonávacej vyhlášky.

Obmedzenia

bez obmedzení