Vážení členovia SRZ MsO Žilina,

výbory Obvodnej organizácie č.1 Staré mesto, Obvodnej organizácie č. 2 Hliny a Obvodnej organizácie č. 3 Vlčince

Vás pozývajú na spoločnú VÝROČNÚ ČLENSKÚ SCHÔDZU – HODNOTIACU

Dátum konania:
17.02.2024

Čas konania:
9:00 hod.

Miesto konania:
Mestský úrad Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, Žilina

Program:
1. Otvorenie Výročnej členskej schôdze
2. Uctenie pamiatky zosnulých členov MsO SRZ
3. Schválenie programu
4. Voľba pracovného predsedníctva
5. Voľba mandátovej a návrhovej komisie
6. Voľba volebnej komisie a spôsobu volieb
7. Predstavenie kandidátov na delegátov MK
8. Správa o činnosti a plán úloh na rok 2024 jednotlivých ObO
9. Správa disciplinárnej komisie za rok 2024
10.Voľba delegátov na MK za jednotlivé ObO
11.Informácie o činnosti MsO za rok 2023
12.Informácie o finančnom hospodárení MsO za
rok 2023 a návrhu rozpočtu MsO na rok 2024
13.Správa hlavného hospodára MsO za rok 2023
14.Vyhlásenie výsledkov volieb
15.Ocenenie členov
16.Diskusia
17.Uznesenie
18.Ukončenie spoločnej členskej schôdze
19.Občerstvenie