Číslo revíru

3 – 2240 – 1 – 1

Charakteristika

Vodná plocha materiálovej jamy pri vodnom diele Žilina o rozlohe 3 ha. Dno kamenité až bahnité. Hĺbka do 5 m.

Výskyt rýb

šťuka severná, zubáč veľkoústy, podustva severná, kapor rybničný, lieň sliznatý, pstruh dúhový a ďalšie hospodársky menej významné druhy

Povolenia na rybolov

Kaprové miestne.

Obdobie rybolovu

Revír je zaradený ako “ostatná vodná plocha” a lov rýb je povolený celoročne pri dodržaní individuálnej ochrany rýb podľa vykonávacej vyhlášky.

Obmedzenia

Z dôvodov účelového využitia revíru platí prísny zákaz vnadenia akýmkoľvek spôsobom.