Číslo revíru

3 – 2240 – 1 – 1

Charakteristika

Vodná plocha materiálovej jamy pri vodnom diele Žilina o rozlohe 3 ha. Dno kamenité až bahnité. Hĺbka do 5 m.

Výskyt rýb

šťuka severná, zubáč veľkoústy, podustva severná, kapor rybničný, lieň sliznatý, pstruh dúhový a ďalšie hospodársky menej významné druhy

Povolenia na rybolov

Miestne MsO Žilina pre kaprové vody, pre členov MsO Žilina aj Celozväzové pre kaprové vody.

Obdobie rybolovu

Revír je zaradený ako “ostatná vodná plocha” a lov rýb je povolený celoročne pri dodržaní individuálnej ochrany rýb podľa vykonávacej vyhlášky.

Obmedzenia

Z dôvodov účelového využitia revíru platí prísny zákaz vnadenia akýmkoľvek spôsobom.