Číslo revíru

3 – 5090 – 1 – 1

Charakteristika

Vodná plocha nádrže Hričov od priehradného telesa po ústie Rajčianky, vrátane úseku toku Rajčianky po železničný most pri obci Strážov o rozlohe 470 ha. Dno bahnito – štrkovité. Hĺbka do 10 m.

Výskyt rýb

sumec veľký, šťuka severná, zubáč veľkoústy, kapor rybničný, amur biely, lieň sliznatý, pleskáč veľký, podustva severná, mrena severná, nosáľ sťahovavý, boleň dravý a ďalšie hospodársky menej významné druhy

Povolenia na rybolov

Miestne MsO Žilina pre kaprové vody, pre členov MsO Žilina aj Celozväzové pre kaprové vody.

Obdobie rybolovu

Lov rýb je povolený od 1. júna do 14. marca nasledujúceho roka pri dodržaní individuálnej ochrany rýb podľa vykonávacej vyhlášky.

Obmedzenia

V areáli firmy DAL (prístav a predaj štrkov) celoročný zákaz lovu rýb. Maximálna lovná miera kapra rybničného je 70cm, zubáča veľkoústeho 80cm.